کتاب آموزشی فنچ ایران

طبق استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای 

استاندارد پرورش پرندگان زینتی (فنچ سانان )

بنیانگذار دوره های آموزشی پرندگان زینتی در سازمان فنی و حرفه ای کشور
گواهینامه بین المللی فنی و حرفه ای کشور

پرورش پرندگان زینتی

این دوره در سال 1400 با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان مرکزی(مرکز آموزش شهید سلیمانی شهر اراک)  بصورت بین المللی با کد ایسکو  در رشته های ذیل طراحی و تدوین گردید .

مدارک سازمان فنی و حرفه ای کشور

گواهینامه کار آموزی و مربیگری و گواهی حضور

شرکت کنندگان عزیزبعد از سپری کردن دوره آموزشی پرندگان زینتی  می توانندبصورت حضوری یا غیر حضوری با ارائه آزمون عملی و کتبی مدارک بین المللی خود را دریافت نمایند.

دوره آموزشی آنلاین

تکثیر و پرورش فنچ سانان

دوره آموزشی آنلاین

تکثیر و پرورش طوطی سانان

دوره آموزشی آنلاین

تکثیرو پرورش قناری سانان

دوره آموزشی آنلاین

تکثیر و پرورش کبوتر سانان

دوره آموزشی آنلاین

آنالیز و خوراک پرندگان زینتی

دوره آموزشی آنلاین

فروش پرنده ،تجهیزات و خوراک

آموزش تخصصی فنچ سانان

سرفصل دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در حوزه پرندگان زینتی چیست ؟

جلسه اول :آشنایی با گونه ها و نژادها

جلسه دوم  :اصول تغذیه و برنامه غذایی

جلسه سوم :استاندارد سازی سالن های پرورش 

جلسه چهارم : پیشگیری و تشخیص بیماریها

جلسه پنجم : پرسش و پاسخ 

.

0 +
کل شرکت کنندگان در دوره
0 +
تعداد آزمونگران عملی در کشور
0 +
تعداد مربی در کشور
0 +
تعداد استانداردآموزشی